20 september: algemene ledenvergadering

Vrijdag 20 september 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering start om 21.15 uur in de kantine. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de secretaris over het afgelopen seizoen 2018-2019
 5. Verslag van de penningmeester over het afgelopen seizoen 2018-2019
 6. Vaststellen van de begroting voor het komende seizoen 2019-2020
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Huldiging verdienstelijke leden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting