29 september: Algemene ledenvergadering

Vrijdag 29 september 2023 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze wordt gehouden in de voetbalkantine, om 21.15 uur. Alle leden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda vindt u hieronder.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 23 september 2022
 3. Vaststellen notulen buitengewone ledenvergadering van 14 oktober 2022
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Verslag van de secretaris over het afgelopen seizoen 2022-2023
 6. Verslag van de penningmeester over het afgelopen seizoen 2022-2023
 7. Vaststellen van de contributies voor het komende seizoen 2023-2024
 8. Vaststellen van de begroting voor het komende seizoen 2023-2024
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting