Omgangs- en gedragsregels

Algemene omgangsregels

Binnen de vereniging hanteren we de algemene, in Nederland gebruikelijke, normen en waarden. Deze hebben we vastgelegd in een aantal algemene omgangsregels. Het respecteren van deze regels helpt om overschrijving van grenzen te voorkomen. Die omgangsregels zijn:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik maak in de kleedkamers niet ongevraagd gebruik van de camera op mijn mobiele telefoon of van andere type camera’s (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer)
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zonodig bij het bestuur.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. VV Vogelwaarde conformeert zich aan deze regels. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vind je de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De begeleiders bij VV Vogelwaarde dienen zich te houden aan bovenstaande gedragsregels. Aan al onze jeugdtrainers en -begeleiders en bestuursleden wordt sinds 2016 tevens een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Vertrouwenspersoon

Mocht je binnen onze vereniging te maken krijgen met overtreding van bovenstaande regels (bij jezelf of bij personen in je nabijheid), dan vragen wij je om dit te melden. Dit kan bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon: Linda Verbiest. Linda is geen lid van onze vereniging, functioneert volledig onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meldingen, zowel telefonisch als per e-mail, komen rechtstreeks bij Linda terecht. Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van de melder worden er verdere stappen ondernomen en eventueel andere mensen betrokken.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06 41142679
Email: vertrouwenspersoon@vvvogelwaarde.nl 

Ook kun je contact opnemen met de Hulplijn seksuele intimidatie in de sport van het NOC*NSF. Deze hulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Bij deze hulplijn kan men terecht kan voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport.